Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia ogólne

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem
skitour.pl
Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem skitour.pl jest:

Jadwiga Kubica- Gomola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Alpinka” Jadwiga Kubica- Gomola (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Pochyła 25, 44-203 Rybnik) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6421413056, REGON 241657733, adres poczty elektronicznej: alpinka@skitour.pl
zwana dalej Sprzedawcą

Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
PRODUKT – prezentowany w Sklepie Internetowym produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.skitour.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Jadwiga Kubica- Gomola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Alpinka” Jadwiga Kubica- Gomola (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Pochyła 25, 44-203 Rybnik) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6421413056, REGON 241657733, adres poczty elektronicznej: alpinka@skitour,pl
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
§ 2
Rodzaje i zakres usług elektronicznych
1. Niniejszy Regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013, poz.1422).
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:
- prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
-umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
§ 3
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony, natomiast Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
-komputer, laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
-dostęp do poczty elektronicznej.
-włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 4

Składanie zamówień i rejestracja Klienta
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie Klienta jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej pod adresem skitour.pl , drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
4. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego 
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 
c) wybrać sposób dostarczenia produktu
d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście wpisać odbiór osobisty,
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta
6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta w/w wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
7. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego skitour.pl podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki , w tym podatek VAT i cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
8. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
9. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
11. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
12. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego skitour.pl
13. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
14. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
15. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
16. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
17. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
18. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
19. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta", na którym znajdować się będzie historia zamówień. Klient może na Koncie Klienta dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

§ 5

Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Milenium 24 1160 2202 0000 0001 6771 9774 ,
- gotówka za pobraniem,
-przekaz pocztowy,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Sprzedawcy.
2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedawcy. 
3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
§ 6
Koszt, termin i sposoby dostawy
1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
-Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa pobraniowa.
-Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
-Odbiór osobisty pod adresem: ul. Pochyła 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 09.00-13.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty przesyłki”.
3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
a/ W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne -od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b/ W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 7 
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alpinka@skitour.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pochyła 25 44-203 Rybnik. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
5. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

§ 8 
Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę. Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576 ( rękojmia).

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany Produktu na nowy;
b) naprawy Produktu; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
4. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
5. Jeśli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że wybór roszczenia Klienta: 
a) byłby niemożliwy do zrealizowania dla Sprzedawcę 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałby nadmiernych kosztów.
6. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klienta może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
7. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres : alpinka@skitour.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pochyła 25, 44-203 Rybnik

9. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

11. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
§ 9 
Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres: ul. Pochyła 25, 44-203 Rybnik
2. Przykładowy wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klient dodatkowych kosztów.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcie Produktu w posiadanie przez Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 10 
Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem skitour.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli było to spowodowane działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego loginu czy hasła.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych wskutek działania lub zaniechania Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

§ 11 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (obowiązuje od 25 maja 2018 roku)


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.skitour.pl jest Jadwiga Kubica- Gomola wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Alpinka Jadwiga Kubica- Gomola, adres wykonywania działalności oraz pocztowy: ul. Pochyła 25 44-203Rybnik, NIP: 6421413056, REGON: 241657733, adres poczty elektronicznej (e-mail): alpinka@skitour.pl, zwana dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.                                                                                                                                                              Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.skitour.pl

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.skitour.pl, wypożyczenia sprzętu skiturowego oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie lub niemożność wypożyczenia sprzętu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: alpinka@skitour.pl


PLIKI „COOKIES”

 1.       Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
 2.       Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
 3.       Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedawcy.
 4.       Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 5.       Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 6.       Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
 7.       Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.skitour.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

§ 12 
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem skitour.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn , to jest.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
4. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku powstania sporu w przedmiocie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (j.t.Dz.U.2013.1422) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.